Beleidskader Voorwaardelijke registratie

Het College heeft de wettelijke taak een register te beheren met gerechtelijke deskundigen die aan de wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen voldoen. Een deskundige wordt in beginsel voor vijf jaar geregistreerd in het NRGD. Het is ook mogelijk dat een deskundige voorwaardelijk wordt geregistreerd. De maximale duur van deze registratie is twee jaar.

Elke geregistreerde deskundige, dus ook een deskundige die onder voorwaarden is geregistreerd, voldoet aan het door het College vastgesteld basisniveau. Het Besluit register deskundige in strafzaken beschrijft op hoofdlijnen wanneer een voorwaardelijke inschrijving mogelijk is en welke eisen hieraan worden gesteld. In het Beleidskader Voorwaardelijke registratie geeft het College een nadere toelichting op en uitwerking van deze bevoegdheid.

Voorwaardelijke registratie “geen eigen werk”

Elke aanvrager moet een Lijst van zaaksinformatie inleveren bij zijn aanvraag. Als bij één of meer zaken staat vermeld dat deze onder supervisie zijn opgesteld, is voor het College sprake van een rapporteur “geen eigen werk”. Deze aanvrager komt, in het geval hij voldoende wordt beoordeeld, in aanmerking voor een voorwaardelijke registratie van 2 jaar en niet voor een volledige registratie van 5 jaar. Het gaat hierbij meestal om pasopgeleide rapporteurs en in een enkel geval om rapporteurs die eerder zijn afgewezen. Het College kan bij gesuperviseerde rapporten niet goed de competenties van deze aanvragers zelf beoordelen. Na een positief oordeel en inschrijving in het register kan deze aanvrager zelfstandig rapporteren en na twee jaar opnieuw een aanvraag doen.

Voorwaardelijke registratie “maatwerk”

Het komt met enige regelmaat voor dat een aanvrager niet volledig voldoet aan alle in de Beoordelingskaders van de specifieke deskundigheidsgebieden gestelde eisen. Dit leidt niet per definitie tot een afwijzing van de aanvraag; het is ook mogelijk om een aanvrager voorwaardelijk te registreren. Wel is het College zeer terughoudend in het nemen van een beslissing tot voorwaardelijke registratie. Het College zal dit alleen doen als de basiskwaliteit van deze aanvrager over het geheel genomen van voldoende niveau is én het College de verwachting heeft dat de aanvrager binnen twee jaar wel aan de gestelde voorwaarden gaat voldoen. Het is mogelijk dat een aanvrager na een eerdere voorwaardelijke registratie opnieuw voorwaardelijk wordt geregistreerd, maar dat kan in beginsel niet op dezelfde gronden.