Beoordelingskader FPPO 4.0

Op 1 juli 2016 is versie 4.0 van het Beoordelingskader Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek in werking getreden.

Het doel van de hierin gemaakte aanpassingen is het Beoordelingskader toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor aanvragers, gebruikers en toetsers. Zo zijn de registratie-eisen en toetsingsprocedure per soort aanvrager geordend en kunt u in één oogopslag zien welke registratie-eisen en/of toetsingsprocedure op u van toepassing zijn.

De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder opgenomen.

Generieke aanpassing definitie soorten aanvragers
Initiële aanvrager:

(i) Zelfstandig rapporteur: een rapporteur die het vereiste aantal zaaksrapporten zelfstandig heeft opgemaakt en ondertekend;

(ii) Rapporteur geen eigen werk: een rapporteur die niet het aantal zaaksrapporten dat voor registratie is vereist, zelfstandig heeft opgemaakt en ondertekend.

Heraanvrager:

(i) Heraanvrager na onvoorwaardelijke registratie (voorheen: volledige duur);

(ii) Heraanvrager na voorwaardelijke registratie (voorheen: beperkte duur).

Een rapporteur ‘geen eigen werk’ is een rapporteur die niet het aantal zaaksrapporten dat voor registratie is vereist, zelfstandig heeft opgemaakt en ondertekend. Als op de Lijst van Zaaksinformatie één of meer zaken staan vermeld die onder supervisie zijn opgesteld, wordt de aanvrager als een ‘rapporteur geen eigen werk’ gekwalificeerd. Deze rapporteur komt uitsluitend in aanmerking voor een voorwaardelijke registratie (voorheen: beperkte duur).

Onderscheid tussen rapporteur geen eigen werk na rapporteursopleiding en rapporteur geen eigen werk overig
In de registratie-eisen en de toetsingsprocedure FPPO wordt in aanvulling op het voorgaande punt een onderscheid gemaakt tussen rapporteurs die een aanvraag indienen na afronding van een rapporteursopleiding en overige rapporteurs die rapportages weliswaar onder supervisie maar niet in het kader van een rapporteursopleiding hebben opgesteld (Deel III, § 1.2 en 1.3 en Deel IV, §2.2 en 2.3). Beide typen aanvragers komen alleen in aanmerking voor een voorwaardelijke registratie omdat het aantal voor registratie vereiste rapporten niet zelfstandig zijn opgemaakt en ondertekend.

Aanpassing inhoudelijke registratie-eisen
Verwerking van recente beleidsmatige beslissingen van het College over aanvulling en herformulering van de registratie-eisen inzake classificatie en culturele achtergronden.

Deze aanpassingen zijn tot stand gekomen na advisering door de Adviescommissie FPPO en openbare consultatie in de Nieuwsbrief NRGD van november 2015.

Aanpassingen in verband met wijzigingen van het Besluit register deskundige in strafzaken

  • Verlenging van de onvoorwaardelijke registratietermijn van vier naar vijf jaar. Deze verlenging wordt automatisch doorgevoerd en u hoeft hier niets voor te doen. Een half jaar voor afloop van uw registratie sturen wij u een bericht dat u een aanvraag tot herregistratie in kan dienen. Deze verlenging betekent ook wijziging van het aantal vereiste rapportages – van 8 in vier jaar naar 10 in vijf jaar – en van de uren voor intervisie en deskundigheidsbevordering. De voor u geldende registratie-eisen vindt u terug in het Beoordelingskader FPPO dat te downloaden is van de website www.nrgd.nl.
  • Wijziging in de terminologie: ‘registratie voor beperkte duur’ is vervangen door de ‘voorwaardelijke registratie’.

Overig
Aan het Beoordelingskader is een revisie-overzicht toegevoegd (bijlage B). Hierop ziet u een opsomming van alle wijzigingen van het Beoordelingskaders FPPO tot nu toe. De inhoudelijke wijzigingen van een nieuwe versie ten opzichte van de vorige versie zijn op deze manier inzichtelijk gemaakt.