Consultatie beoordelingskader voor Forensisch Medisch Onderzoek

De afgelopen maanden heeft het NRGD samen met het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) gewerkt aan een concept beoordelingskader voor het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek. Graag stellen wij alle deskundigen die werkzaam zijn binnen en met dit expertisegebied en de gebruikers van het register in de gelegenheid om te reageren van 22 juli tot en met 7 september 2020.

Achtergrond

Forensisch medische expertise speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en aanpakken van misdrijven. Zo pleitte de Gezondheidsraad in 2013 in het rapport ’Forensische Geneeskunde Ontleed’ voor verbetering van de organisatie en kwaliteit van de forensische geneeskunde in Nederland. Verder rapporteerde het Nederlands Forensisch Instituut in 2016 in het rapport ‘De lijkschouw en sectie ontleed’ dat er in de keten van de lijkschouw mogelijk misdrijven worden gemist. Samen met de verantwoordelijke organisaties uit de verschillende sectoren zet het kabinet in op een aantal maatregelen waaronder:

  • De opleiding tot forensisch arts wordt vormgegeven via een profiel binnen de opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid en kan daarmee het predicaat medisch specialist Arts M&G verlenen aan de forensisch artsen.
  • In afwachting van het vernieuwde profiel opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid gaat een tijdelijke opleiding van start waarmee binnen vier jaar 30 forensisch artsen opgeleid worden.
  • Het Rijk stimuleert deze ontwikkeling met een bijdrage van € 6 miljoen.

Het FMG heeft vervolgens de wens uitgesproken dat deelnemers na afronding van de opleiding opgenomen worden in het register van het NRGD. Dit heeft geleid tot een concept beoordelingskader waarbij het voor alle forensisch artsen die voldoen aan de in het beoordelingskader genoemde normen mogelijk moet zijn om zich te registreren in het NRGD. Voordat het beoordelingskader ter beslissing wordt voorgelegd aan het College gerechtelijk deskundigen van het NRGD geven wij de deskundigen uit het veld en iedereen die gebruik maakt van het register de gelegenheid om zijn of haar input te geven. De inbreng van vakdeskundigen, maar zeker ook van gebruikers van het register, is van groot belang voor de totstandkoming van normering en toetsing door het NRGD.

Consultatie

U kunt uw reactie op het beoordelingskader voor Forensisch Medisch Onderzoek sturen naar het e-mailadres: deskundigenregister@nrgd.nl (ter attentie van senior beleidsmedewerker de heer D. Deckers). Het NRGD zal de binnengekomen reacties in overweging nemen. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 7 september 2020.