Erkenning forensische opleidingen

Het College heeft in zijn meerjarenvisie 2015-2020 besloten om na te gaan of het naast het individueel toetsen mogelijk is om opleidingen van nieuwe deskundigen te erkennen.

Hiermee zou een dubbele toets kunnen worden voorkomen mits sprake is van met gelijkwaardige kwaliteitsborging. Een generiek erkenningskader is vastgesteld (april 2017) met eisen voor a. de erkenning van een opleiding tot forensisch rapporteurs en b. het werken met gecommitteerden bij het examen. Gecommitteerden zijn door het NRGD goedgekeurde deskundigen die het examen afnemen bij het opleidingsdinstituut. Na erkenning van een opleiding inclusief examinering op grond van een externe visitatie volgt alleen nog een administratieve controle bij de aanvraag tot de eerste NRGD-registratie. De aldus geregistreerden worden conform huidig beleid voor twee jaar geregistreerd zodat men zelfstandig kan gaan rapporteren.

Na twee jaar volgt hertoetsing conform de toetst voor een vijfjarige registratie. Het NIFP heeft inmiddels haar opleiding aangepast en zal erkenning van de PJ-opleiding aanvragen.