Expertmeeting rechtspsychologie

Het NRGD organiseerde onlangs een expertmeeting voor rechtspsychologen uit binnen- en buitenland. Doel was gezamenlijk te onderzoeken of er verschillen bestaan tussen landen voor wat betreft de kerncompetenties en het rapporteren binnen het vakgebied.

Dat is van belang omdat verschillen daarin kunnen leiden tot verschillende maatstaven bij de toetsing van rechtspsychologische deskundigen. Aangezien het NRGD in principe uitgaat van de norm zoals die bestaat binnen het vakgebied en daarop haar Beoordelingskader baseert, zou iedere toetsing aan dezelfde eisen onderworpen moeten worden.

Naar aanleiding van prikkelende introducties door dr. Annelies Vredeveldt (Vrije Universiteit, Amsterdam), dr. Margaret Kovera (John Jay College, New York) en dr. Ray Bull (University of Leicester) discussieerden de aanwezigen in hoeverre een rechtspsycholoog uitgebreid moet refereren aan recente literatuur in zijn rapport en in hoeverre de rechter daar dan mee geholpen is.

Ook de ‘scenariomethode’ kwam ter sprake: hierbij worden alternatieve scenario’s tegen elkaar afgewogen teneinde tunnelvisie in oordeelsvorming te minimaliseren. Uitvoerig bediscussieerd werd de vraag of deze methode in de zin van een ‘testinstrument’ ingezet en dus gevalideerd moet worden of dat het vooral een manier van denken is.

Onder leiding van NRGD-Collegelid Jan de Keijser concludeerden de aanwezigen dat de verschillen tussen rechtspsychologen uit verschillende rechtssystemen in de basis niet zo groot zijn. Het normenkader zal inhoudelijk dan ook niet gewijzigd worden, hooguit verder worden aangescherpt voor wat betreft de formulering. Grootste winst van de middag was de hoge mate van uniformiteit tussen de diverse toetsers en experts.