Legal Psychology: twee jaar na openstelling

Het NRGD is sinds mei 2017 opengesteld voor aanvragen op het deskundigheidsgebied Legal Psychology (Rechtspsychologie). Sindsdien zijn er zeven rechtspsychologen opgenomen in het NRGD en kunnen zij rechtstreeks door het OM worden benoemd.

Inmiddels is het vakgebied toe aan een nieuwe versie van de ‘Standards’; het beoordelingskader aan de hand waarvan de toetsingen voor dit deskundigheidsgebied worden uitgevoerd.
Zoals bij elk nieuw deskundigheidsgebied zijn de eerste toetsingen een toets in hoeverre de gezamenlijk opgestelde normen in de praktijk houdbaar zijn en uniform worden uitgelegd. Daarom zijn de eerste aanvragen bij Legal Psychology conform NRGD-beleid geclusterd getoetst.

Expertmeeting

Naar aanleiding van geluiden uit het veld en signalen die naar voren kwamen tijdens de toetsingen, organiseerde het NRGD in maart van dit jaar een expertmeeting met nationale en internationale rechtspsychologen.

Doel was om gezamenlijk te onderzoeken of er verschillen bestaan tussen landen voor wat betreft de kerncompetenties van rapporteurs en het rapporteren binnen het vakgebied. Dat is van belang omdat verschillen daarin kunnen leiden tot verschillende maatstaven bij de toetsing van rechtspsychologische deskundigen.

Onder leiding van NRGD-Collegelid prof. dr. Jan de Keijser concludeerden de aanwezigen dat de verschillen tussen rechtspsychologen uit verschillende rechtssystemen in de basis niet zo groot zijn. Het normenkader zal op punten worden geherformuleerd, zodat deze zo weinig mogelijk aan interpretatie onderhevig is.

Scenario’s

Ook de ‘scenariomethode’ kwam ter sprake: hierbij worden alternatieve scenario’s tegen elkaar afgewogen teneinde tunnelvisie in oordeelsvorming te minimaliseren. Uitvoerig bediscussieerd werd de vraag of deze methode in de zin van een ‘testinstrument’ ingezet en dus gevalideerd moet worden of dat het vooral een manier van denken is. Het bleek dat het niet zozeer een methode betreft maar een zinvolle wetenschappelijke benadering passend in het Nederlandse rechtssyteem.

Met het veld

Al met al heeft Legal Psychology als jongste deskundigheidsgebied reeds de nodige ontwikkelingen doorgemaakt. Het College dankt alle toetsers en organisaties die hebben bijgedragen aan en gereageerd hebben op de voorgenomen wijzigingen in het beoordelingskader Legal Psychology.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. S. Pompies of mevr. N. Raats (beleidsmedewerkers NRGD).
E-mail: deskundigenregister@nrgd.nl. Telefoon: 030-2567040.

Aanmelden voor Legal Psychology (Rechtspsychologie)