Lezingen: Frontiers of Forensic Science

Diverse sprekers gaven hun visie op uiteenlopende forensische onderwerpen tijdens de Frontiers of Forensic Science (FFS) 2019 in Amsterdam op vrijdag 13 september 2019.

De lezingen zijn een initiatief van de master Forensic Science en het Co van Ledden Hulsebosch Centrum van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Namens het NRGD verzorgde directeur Michel Smithuis een gastcollege bij de Universiteit van Amsterdam (UVA) over het thema: ’Quality Management within Forensic Science from an International Perspective' waarin hij de volgende ontwikkelingen schetst:

 • Deskundigen spelen een steeds grotere rol in de bewijsvoering.
 • De hoeveelheid informatie neemt exponentieel toe.
 • Kennis wordt steeds specialistischer en kosten stijgen.
 • Criminaliteit stopt niet bij landsgrenzen.

Het huidige forensische veld kenmerkt zich door:

 • Structurele samenwerking tussen forensische laboratoria in de Europese Unie (EU) ontbreekt. EU-landen kennen nog steeds een beleid van op nationale leest geschoeide forensische laboratoria. Een structurele verdeling van werk op grond van efficiency of specialisatie is non-existent. Samenwerking met de markt stuit op weerstand.

 • Certificering van forensisch deskundigen in het strafrecht is in de EU niet geregeld. Er bestaat bijna geen peer review-systeem om vast te stellen wie forensisch deskundig is en wie niet. In de meeste landen bepalen juristen van de rechtbank wie zij deskundig achten. Nederland is een uitzondering met een onafhankelijk systeem van peer review waarbij deskundigen kandidaat-deskundigen toetsen.

 • De accreditatie van methodes is op zich goed ontwikkeld maar voor forensische methodes is dat alleen verplicht voor DNA en vingersporen.

 • Ieder EU-lid heeft een bij wet ingestelde organisatie voor accreditatie. De accreditaties zijn echter niet uniform en slechts vermeld in de eigen taal. Hierdoor is niet na te gaan wat de kwaliteit van een gebruikte methode is, tenzij men de taal spreekt.

 • Gebruikers (rechters, advocaten, officieren) kennen geen verplichting tot basale scholing op het gebied van forensisch bewijs.

Quality must not only be done, but also seen to be done!

Het NRGD doet een aantal aanbevelingen:

 • De EU zou naast DNA en vingersporen meer deskundigheidsgebieden verplicht kunnen laten accrediteren.

 • Overweeg het opzetten van een EU-certificeringssysteem voor deskundigen.

 • Stel een EU Forensic Science Committee in om ontwikkelingen te monitoren en aanbevelingen toe doen.

 • De EU zou meer moeten streven naar samenwerking in plaats van al het onderzoek nationaal te willen regelen en samenwerking tussen overheidslaboratoria en marktpartijen is onvermijdelijk.

 • Zorg dat nationale accreditatieorganisaties hun informatie óók in het Engels vermelden.

 • Stimuleer dat ook juristen zich op basaal niveau bijscholen in Forensic Science.

 • Overweeg een sluitend toezichtsysteem op forensische expertise in Nederland. Denk, in navolging van de medische wereld, aan het instellen van één rechtspraakregister met forensisch deskundigen en medewerkers.