NRGD jaarverslag 2018

Er is een toename van het aantal gecertificeerde deskundigheidsgebieden in het strafrecht, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van Schotresten en DNA activity.

Ook breidt het NRGD zijn rol als kwaliteitsinstituut uit over andere rechtsgebieden. De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR) verzocht het NRGD een honderdtal medisch specialisten op te nemen in het register. Het College is bereid om dit te doen en er vindt overleg plaats met het ministerie over de mogelijkheden om deze groep toe te voegen.

Forensische deskundigheid

Het NRGD blijft nationaal en internationaal actief als bruggenbouwer tussen forensische wetenschap en recht. Zo werkt het NRGD mee aan de totstandkoming van ISO-normen voor forensisch onderzoek van de Plaats Delict (PD) tot en met de terechtzitting. Hierdoor wordt uitwisseling van forensisch bewijs tussen landen vereenvoudigd.

Verder heeft het NRGD geadviseerd bij de formulering van de departementale visie op forensisch onderzoek en de instelling van een opleiding voor forensisch artsen. Tegelijkertijd vraagt de autonome groei van nieuwe deskundigheidsgebieden en onderhoud aan bestaande deskundigheidsgebieden een toenemende inspanning.

De structurele budgetverhoging die medio 2019 is toegekend door het departement van Justitie en Veiligheid, is een blijk van erkenning en vergroot de kracht waarmee het NRGD kan investeren in de kwaliteitsborging van de forensische expertise.

Aanvragen en afwijzingen

In 2018 ontving het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) 205 aanvragen, verdeeld over 10 deskundigheidsgebieden. Over de deskundigheidsgebieden heen werden 31 aanvragen (15%) afgewezen.
Punt van zorg is het naar verhouding grote aantal aanvragen om herregistratie van FPPO-gedragsdeskundigen dat leidt tot een afwijzing of voorwaardelijke registratie. Het NRGD en het NIFP zijn hierover in gesprek.

Resultaten en ontwikkelingen 2018:

 • Uitbreiding naar bestuurs- en civiel recht
 • NIFP gestart met NRGD erkenningsprocedure PJ-opleiding
 • Normeringstraject Gun Shot Residu (schotresten) gestart
 • Samenwerking met Nationale Politie bekrachtigd
 • Normering van DNA-activity gestart
 • Versnelde procedure na afwijzing en van rechtswege verlopen registratie
 • Eerste rechtspsychologen in register
 • Eerste fase registratie digitaal deskundigen afgerond
 • Advisering over beleidsstandpunt Minister ‘Visie op forensisch onderzoek’
 • Project Ad-Hoc-deskundigheid van start
 • Expertmeeting lijkschouw en gerechtelijke sectie
 • Start NRGD 2020