Register opengesteld voor aanvragen DNA-Verwantschapsonderzoek en het vernieuwde DNA-Bronniveau

Op 18 juli jl. heeft het College gerechtelijk deskundigen het nieuwe Beoordelingskader DNA Analysis and Interpretation goedgekeurd. Nieuw opgenomen zijn de gebieden Kinship Analysis (Verwantschapsonderzoek) en Activity Level (Onderzoek op Activiteitenniveau).

Hoewel voor Kinship Analysis vanaf heden aanvragen in behandeling worden genomen, volgt de openstelling van Activity Level later, omdat hiervoor nog een pilot-traject loopt. Ondanks deze verbreding is het NRGD samen met vakinhoudelijke experts erin geslaagd de hoge kwaliteitsstandaard voor registratie te behouden. Het 'oude' Source Level is generieker gemaakt zodat meer deskundigen zich kunnen aanmelden voor opname in het Register.
Met ingang van vandaag kunnen deskundigen zich aanmelden voor de volgende deeldeskundigheidsgebieden van het vakgebied DNA Analysis and Interpretation:

001.1 DNA Source Level - open voor registratie
001.2 DNA Kinship Analysis - open voor registratie

Waarom registreren?
Sinds het begin van de wet Deskundige in Strafzaken (2010) zijn opdrachtgevers verplicht om te beargumenteren waarom zij een deskundige die niet in het NRGD is opgenomen, deskundig achten. Eenieder kan in het Register controleren of een deskundige al dan niet gekwalificeerd is. De forensische expertise van geregistreerde deskundigen wordt objectief getoetst door een onafhankelijke adviestoetsingscommissie en is als zodanig wettelijk erkend.

Hoe een aanvraag te doen?
De volgende documenten zijn belangrijk in het kader van uw aanvraag:

  • Standards Human DNA Analysis and Interpretation (het Beoordelingskader DNA)
  • Application Form
  • List of Case Information DNA
  • Checklist Application Package DNA
  • Overview Continued Professional Development DNA
  • Certificate of Good Conduct

Correspondentie
Het NRGD zal contact met u opnemen per e-mail. U kunt uw aanvraag insturen via beheer@nrgd.nl.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?
Hoewel we begrijpen dat u graag wilt weten hoe lang de aanvraagprocedure in beslag neemt, is dit op voorhand moeilijk te zeggen. Dit heeft te maken met het feit dat aanvragen in een nieuw vak(sub)gebied in clusters getoetst worden ten behoeve van de uniformiteit van de toetsingen.

Het NRGD streeft ernaar de aanvraagprocedure zo snel mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen hebben over de procedure, neemt u dan gerust contact op met ons via beheer@nrgd.nl.

Aanvullende informatie over de wijzigingen in DNA Source Level

Vanaf heden zijn de eisen om geregistreerd te kunnen worden als Source Level expert verbreed in vergelijking met het vorige Beoordelingskader. Hierdoor kunnen meer mensen die DNA-analyses uitvoeren en DNA-profielen interpreteren zich laten registreren. Wat is er veranderd? En wat betekent dit voor de reeds geregistreerde Source Level experts?

DNA Source Level
Het NRGD heeft gemerkt dat verschillende DNA-deskundigen zich niet kunnen laten registreren als deskundige terwijl zij wel DNA-analyses en –interpretaties uitvoeren. Om ook deze personen op te kunnen nemen in het register hebben we een aantal eisen tot registratie versoepeld. Zo moest een Source Level deskundige volgens het vorige Beoordelingskader nog een onderzoeksstrategie kunnen formuleren en uitvoeren, terwijl de deskundige volgens de nieuwe eisen 'enkel' kennis van de gekozen onderzoeksstrategie dient te hebben en deze kan uitleggen. Daardoor hoeven Source Level deskundigen vanaf heden niet meer de competenties te bezitten, maar enkel de kennis erover.

Daarnaast zijn verschillende taken uit de oude versie van DNA Source Level gehaald, waarvan is vast komen te staan dat deze in de praktijk niet worden uitgevoerd door alle Source Level deskundigen. Deze taken zijn uit het nieuwe deeldeskundigheidsgebied Source Level gelaten en verplaatst naar DNA Source Level 'Extended'.

DNA Source Level - Extended
Aanvragers voor het deeldeskundigheidsgebied Source Level zullen worden getoetst op algemene competenties. Hierdoor worden eventuele aanvullende competenties van deskundigen niet erkend. Om deze specifieke taken die doorgaans niet door alle DNA-deskundigen worden uitgevoerd toch te kunnen erkennen, hebben we DNA Source Level Extended toegevoegd, als zijnde een soort 'add-on'. In het geval een deskundige een van deze extended taken uitvoert, kan hij of zij dit aangeven bij de aanvraag om ook op die taken te worden getoetst. In het geval een deskundige gevraagd wordt een onderzoek uit te voeren met een taak waarin hij/zij niet kundig is, dient dit te worden aangegeven bij de opdrachtgever (conform de NRGD Gedragscode). Om het de gebruikers van het register zo makkelijk mogelijk te maken wordt er geen onderscheid gemaakt tussen basis en extended DNA-deskundigen in het register.

De taken die momenteel vallen onder DNA Source Level Extended zijn:

  • Y-chromosomal DNA Analysis
  • Mitochondrial DNA Analysis
  • Formulation and execution of an examination strategy
  • Cell Typing

Overgangsregeling
Met de inwerkingtreding van het Beoordelingskader versie 4.0 worden de voorheen geregistreerde deskundigen in het vakgebied DNA Analysis and Interpretation competent geacht in het nieuwe deeldeskundigheidsgebied DNA Source Level. Zij zullen geregistreerd blijven als zodanig tot aan hun herregistratie/aflopen van hun registratie. DNA-deskundigen die geregistreerd zijn onder een eerdere versie van het Beoordelingskader hebben hetzelfde expertiseniveau als de Source Level-taken die in het Beoordelingskader zijn omschreven, inclusief de extended taken Y-Chromosomal Analysis and Examination Strategies.

Meer informatie over de eisen en grenzen van het vernieuwde vakgebied DNA Analysis and Interpretation vind u in het Beoordelingskader DNA, of neem contact op met het NRGD via beheer@nrgd.nl.