Steekproef uren intervisie

Om de administratieve belasting te verlagen zal het College rapporteurs niet gaan verplichten om bij een aanvraag om (her)registratie de bewijsstukken van de gevolgde uren intervisie standaard mee te sturen.

Het College zal dit steekproefsgewijs bij een aanvraag om (her)registratie controleren. Als u in de steekproef zit, krijgt u vanzelf bericht van het NRGD dat u de bewijsstukken (getekende presentielijsten, verslagen) van de door u gevolgde intervisie moet overleggen.

Wanneer de rapporteur aan de hand van bewijsstukken niet kan aantonen dat de vereiste uren intervisie gevolgd zijn en derhalve niet aan de wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen voldoet, kan dat een grond zijn voor een voorwaardelijke registratie. Wanneer er sprake is van fraude, kan dat een grond zijn voor doorhaling van de registratie.