Versnelde route na afwijzing

Per deskundigheidsgebied zijn eisen vastgesteld waaraan een deskundige moet voldoen om in aanmerking te komen voor registratie in het NRGD. Deze eisen gelden ook voor deskundigen van wie een aanvraag is afgewezen. In de praktijk bleek dat deze eisen - met name het aantal rapporten - voor sommige gebieden knellen.

Dit is voor het College aanleiding geweest het Beleidskader Aanvraag na afwijzing aan te passen en een versnelde route mogelijk te maken. Voortaan kan een deskundige ervoor kiezen om binnen twee jaar na de afwijzing een nieuwe aanvraag in te dienen onder voorwaarden die op de volgende punten afwijken van de gebruikelijke toetsingsprocedure na een eerdere afwijzing:

  • De aanvrager overlegt 3 zaaksrapporten per (deel)deskundigheidsgebied die zijn opgesteld na de eerdere afwijzing door het College.
  • De aanvrager overlegt daarbij ook de verslagen van supervisie en/of collegial review behorend bij deze zaaksrapporten (volgens een NRGD-format).
  • Een mondelinge toetsing zal altijd plaatsvinden.
  • De toetsingsadviescommissie en het College mogen het adviesformulier van de voorgaande toetsingsadviescommissie inzien.

Uiteraard moet de aanvrager wel alle overige stukken indienen die horen bij een aanvraag tot registratie.

Dit nieuwe beleid geldt voor alle aanvragen na afwijzing die vanaf 19 februari 2018 worden ingediend. Van deze versnelde route kan maar éénmaal gebruik worden gemaakt.