Aanpassing eis voor intervisie en deskundigheidsbevordering FPPO

Aanpassing eis voor intervisie en deskundigheidsbevordering FPPO

Het is voortaan niet meer verplicht om overzichten en bewijsstukken van uren intervisie en deskundigheidsbevordering toe te sturen met een aanvraag om herregistratie voor FPPO. Wel blijft de verplichting bestaan om uw vakbekwaamheid als pro Justitia rapporteur te onderhouden en te ontwikkelen.

Dat volgt uit de registratie-eisen én de Gedragscode van het NRGD. Wij laten het voortaan aan u over hoe u invulling geeft aan deze eis. Dat doen we in goed vertrouwen.

De toetsingscommissie kan informatie opvragen bij de rapporteur over de manier waarop aan deze eis invulling is gegeven en dit betrekken bij de beoordeling van de aanvraag om herregistratie. Dit zal zich naar verwachting alleen voordoen in geval van een mondelinge toetsing.

De nieuwe regeling kort samengevat

 1. Het is aan u om te bepalen hoe u invulling geeft aan de verplichting om uw vakbekwaamheid als pro justitia rapporteur te onderhouden en te ontwikkelen. U hoeft hiervan geen overzichten en bewijsstukken toe te sturen met uw aanvraag om herregistratie.
 2. De toetsingscommissie van het NRGD kan bij u informatie opvragen over de wijze waarop u invulling heeft gegeven aan de eis om uw vakbekwaamheid bij te houden en dit betrekken bij de beoordeling van uw aanvraag om herregistratie.
 3. De bijgestelde eis geldt alleen voor rapporteurs die een aanvraag om herregistratie doen.
 4. De bijgestelde eis gaat per direct in.
 5. Met deze nieuwe regeling verandert er ook iets in de Corona Coulanceregeling van het NRGD:
  • Wanneer u op basis van de Corona Coulanceregeling uitstel van uw aanvraag om herregistratie heeft gekregen, omdat u niet aan de eis van intervisie en deskundigheidsbevordering kon voldoen, zullen wij in overleg met u bepalen wanneer u uw aanvraag om herregistratie doet. U krijgt hierover nog bericht.
  • U kunt voortaan alleen nog een beroep doen op de Corona Coulanceregeling en uitstel van uw aanvraag om herregistratie krijgen wanneer u onvoldoende rapporten heeft om te laten beoordelen door de toetsingsadviescommissie. Mocht bij het beoordelen van uw aanvraag om herregistratie alsnog blijken dat u vanwege Corona niet aan bepaalde eisen heeft kunnen voldoen, zoals het bijhouden van uw vakbekwaamheid, dan zullen we daar waar mogelijk coulant mee omgaan. Wanneer persoonlijke omstandigheden om maatwerk vragen, neemt u dan contact op met het Bureau NRGD.

Achtergrond en aanleiding

Voor de registratie in het NRGD is het sinds 2014 verplicht om intervisie en deskundigheidsbevordering te volgen. De aanleiding was dat uit de ingeleverde rapporten niet altijd bleek dat rapporteurs aan de kwaliteitseisen voldeden. Het vak van pro Justitia rapporteur en het schrijven van een rapportage vereist nou eenmaal andere competenties dan de dagelijkse beroepsuitoefening als psychiater of GZ-psycholoog. Forensisch relevante intervisie en deskundigheidsbevordering kunnen de rapporteur dan helpen om zich verder te bekwamen in het vak van pro Justitia rapporteur.

De huidige eis houdt in dat rapporteurs gemiddeld 8 uur per jaar forensische intervisie en gemiddeld 12 uur per jaar forensisch relevante deskundigheidsbevordering moeten volgen. Rapporteurs moeten als bewijs overzichten van de gevolgde uren met de onderliggende bewijsstukken (presentielijsten, verslagen en certificaten) meesturen met een aanvraag om herregistratie. De toetsingscommissie van het NRGD toetst vervolgens of de rapporteur voldoende forensisch relevante intervisie en deskundigheidsbevordering heeft gevolgd.

We zijn inmiddels zes jaar verder. We zien in de huidige praktijk dat vrijwel elke rapporteur aan de eis van intervisie en deskundigheidsbevordering kan voldoen en hier ook het belang van inziet. We zien ook dat het maken van overzichten en het verzamelen en inleveren van de onderliggende bewijsstukken veel inspanning van de rapporteur vraagt. Dat wordt in de huidige praktijk ervaren als een extra belasting, niet alleen voor de rapporteur maar ook voor de toetsingscommissie die de uren moet beoordelen en onze afdeling beheer. Het NRGD heeft daarom de registratie-eis bijgesteld.

Maatwerk bij pensionering

Het NRGD signaleert dat sommige rapporteurs rond hun pensionering nog willen blijven rapporteren zolang de BIG- of SKJ-registratie loopt, maar toch afhaken als rapporteur omdat zij opzien tegen de NRGD-herregistratie die in de tussentijd is vereist. Het College wil daar coulant mee omgaan. Wanneer dit speelt, kunt u contact opnemen met het Bureau NRGD om te bezien of er een mogelijkheid bestaat om de NRGD-registratie zonder inhoudelijke toets te verlengen. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

 • Verlenging van de NRGD-registratie is alleen mogelijk wanneer u onvoorwaardelijk (voor 5 jaar) in het NRGD staat geregistreerd.
 • De NRGD-registratie kan met ten hoogste twee jaar worden verlengd en niet langer dan dat de vereiste beroepsregistratie loopt (BIG-registratie als arts en psychiater of GZ-/klinisch psycholoog, of SKJ-registratie als kinder- en jeugdpsycholoog postmaster of orthopedagoog postmaster).

Ook wanneer u niet rond uw pensionering zit, maar stopt met uw beroepsuitoefening en nog door wil blijven rapporteren zolang uw BIG- of SKJ-registratie loopt, kunt u een beroep doen op coulance. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Bureau NRGD.

Mondelinge toetsing

De mondelinge toetsing is min of meer een verplicht onderdeel van de registratieprocedure. Zo moet de toetsingsadviescommissie (TAC) de rapporteur uitnodigen voor een mondelinge toetsing wanneer er vragen zijn of wanneer de commissie een voorwaardelijke registratie of een afwijzing van de herregistratie overweegt. De mondelinge toetsing is ook een standaard onderdeel van de procedure bij een aanvraag na eerdere afwijzing of een verlopen registratie.

In de praktijk blijkt dat het niet altijd nodig is om een mondelinge toetsing te houden. Het College laat het daarom voortaan aan de TAC over om te beoordelen wanneer de rapporteur moet worden uitgenodigd voor een mondelinge toetsing.

De rapporteur mag verder zelf beslissen of hij van de mogelijkheid gebruik wil maken om in een mondeling zijn werk toe te lichten en vragen van de TAC te beantwoorden. Wij raden het u wel aan om naar de mondelinge toetsing te gaan, omdat anders de situatie zich kan voordoen dat er te weinig informatie is om op uw aanvraag te beslissen.