Maatwerk rondom pensionering FPPO

Het NRGD signaleert dat sommige gedragsdeskundige rapporteurs rondom hun pensionering nog willen doorrapporteren zolang de BIG- of SKJ-registratie loopt, maar toch afhaken als pro Justitia rapporteur omdat zij opzien tegen de NRGD-herregistratie die in de tussentijd is vereist. Het NRGD wil daar coulant mee omgaan. Wanneer dit speelt, kan de rapporteur een verzoek doen om herregistratie zonder vakinhoudelijke toets.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De rapporteur moet onvoorwaardelijk (voor 5 jaar) in het NRGD staan geregistreerd.
  • De duur van de herregistratie bedraagt ten hoogste twee jaar en kan niet langer zijn dan dat de vereiste beroepsregistratie loopt (BIG-registratie als arts en psychiater of GZ-/ klinisch psycholoog, of SKJ-registratie als kinder- en jeugdpsycholoog postmaster of orthopedagoog postmaster).

Inwerkingtreding en overgangsrecht

Het College gerechtelijk deskundigen (College) heeft de Regeling Maatwerk rondom pensionering in de collegevergadering van juni 2020 vastgesteld. De regeling is officieel de dag na publicatie op 20 november 2020 ingegaan. De regeling geldt in beginsel voor rapporteurs rond hun pensionering van wie de registratie na 20 november 2020 verloopt. Bij wijze van overgangsrecht geldt de regeling ook voor rapporteurs die in 2020 vanwege pensionering de registratie voor voornoemde datum hebben laten verlopen. Wanneer het verzoek om maatwerk wordt gehonoreerd, zullen zij voor ten hoogste twee jaar opnieuw worden ingeschreven in het NRGD, rekenend vanaf de vervaldatum van de registratie.

Kwaliteitsbewaking register

Het College dient conform zijn wettelijke taak een register te beheren met gerechtelijk deskundigen die aan de wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen voldoen. Het College toetst daartoe periodiek, in beginsel om de vijf jaar, of de rapporteur nog aan de kwaliteitseisen voldoet. Bij het College ligt de bevoegdheid om de kwaliteitseisen en de toetsingsprocedure nader in te vullen en vast te stellen (artikel 7, tweede lid, van het Besluit register deskundige in strafzaken).

Het College heeft de Regeling maatwerk rondom pensionering zo ingericht dat de kwaliteit van het register geborgd blijft. Een rapporteur kan alleen in aanmerking komen voor de regeling wanneer hij onvoorwaardelijk is geregistreerd en dus al eerder, en waarschijnlijk meerdere keren, op basis van een vakinhoudelijke toets heeft aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen. Kwaliteit gaat niet van de een op de andere dag verloren. Twee jaar lijkt daarbij een aanvaardbare termijn. Deze termijn is gelijk aan de termijn van een voorwaardelijke registratie waarbij een rapporteur een aantal verbeterpunten mee krijgt. Van deze periode heeft de wetgever het kennelijk acceptabel gevonden dat een rapporteur wordt geregistreerd die niet aan alle kwaliteitseisen voldoet. In het geval van onderhavige regeling heeft het College dat wel eerder maar niet opnieuw kunnen vaststellen, en heeft het College het vertrouwen dat de betreffende rapporteur nog aan de kwaliteitseisen voldoet en de komende twee jaar ook zal blijven voldoen.

Voorwaardelijke registratie

Voor de uitvoering van deze regeling sluit het College aan bij zijn discretionaire bevoegdheid om een voorwaardelijke registratie voor ten hoogste twee jaar te kunnen verlenen (artikel 17, eerste lid jo artikel 19, van het Besluit register deskundige in strafzaken). Het College doet dat op beleidsmatige gronden, zoals het dat ook voor de groep rapporteurs die uit PJ-opleiding stroomt heeft gedaan. In het register is niet zichtbaar dat een rapporteur voorwaardelijk is geregistreerd.