Regeling ondermandaat- en machtiging NRGD

Versie 2.5

Besluit:

Gelet op artikel 7, derde lid van de Regeling mandaat- en machtiging NRGD, versie 2.5,

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 7, eerste lid en tweede lid van de Regeling Mandaat en machtiging NRGD aan de secretaris van het College gerechtelijk deskundigen verleende mandaat en machtiging wordt ondermandaat verleend en machtiging doorgegeven aan de medewerkers van het Bureau NRGD, onder verwijzing naar het mandaatregister.

Artikel 2

Het mandaatregister wordt aangepast en opnieuw vastgesteld, en als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Utrecht, 23 november 2021

M.M.A. Smithuis
Secretaris van het College gerechtelijk deskundigen

ArtikelnummerOmschrijving bevoegdheidmandaatondermandaat
Artikel 3, lid 1Kwijtschelden tekort vereiste aantal uren intervisie en/of deskundigheidsbevordering indien minder dan 10%.VzS
Artikel 3, lid 2Toewijzen aanvraag om (her)registratie bij positief advies indien de toetsingsadviescommissie heeft geadviseerd a. tot onvoorwaardelijke registratie; b. tot voorwaardelijke registratie, voor de categorie geen eigen werk, en het advies geen aanknopingspunten bevat voor nadere oordeelsvorming in het College.VzS
Artikel 4, lid 1Aanpassen en vaststellen definitieve tekst collegebesluiten.VzS
Artikel 5, lid 1Verrichten van een onderzoek, inwinnen van advies en de voorgenomen beslissing tot het opleggen van een maatregel tot doorhaling of waarschuwing in de zin van artikel 2, 3 en 4 Beleidsregel schorsing en doorhaling.Vz+ ander lid College
Artikel 5, lid 2Schorsen registratie (artikel 6, eerste lid Beleidsregel schorsing en doorhaling).Vz + ander lid College
Artikel 6Benoemen gecommitteerde die zitting neemt in de examencommissie van het NIFP.Vz
Artikel 7, lid 1, onderdeel aToewijzen aanvraag om registratie in de categorie erkende forensische opleiding indien de aanvrager aan de administratieve vereisten voor registratie heeft voldaan.SBLM
Artikel 7, lid 1, onderdeel bAfwijzen aanvraag indien het betreffende deskundigheidsgebied nog niet is opengesteld voor registratie.SBLM
Artikel 7, lid 1, onderdeel cAfwijzen aanvraag indien aanvraag langer dan zes maanden voor verstrijken registratietermijn is ingediend.SBLM
Artikel 7, lid 1,onderdeel dBuiten behandeling stellen of afwijzen van een aanvraag in de zin van artikel 4:5 Awb.SBLM
Artikel 7, lid 1, onderdeel eVerlengen registratie op grond van Beleidsregel maatwerk rondom pensionering.SBLM
Artikel 7, lid 1, onderdeel fAfhandelen van Wob/Woo-verzoeken.SWooO en BLM
Artikel 7, lid 1 onderdeel gAfhandelen van AVG-verzoeken.SPO en BLM
Artikel 7, lid 2, onderdeel aVerstrekken van mondelinge en schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard.SBHM en BLM
Artikel 7, lid 2,onderdeel bUitreiken en toesturen ontvangstbevestigingen.SBHM en BLM
Artikel 7, lid 2, onderdeel cVoeren overige correspondentie.SBHM en BLM
Artikel 7, lid 2, onderdeel dVerlengen of verdagen beslistermijn.SBHM en BLM
Artikel 7, lid 2, onderdeel eInwinnen van adviezen en inlichtingen.SBHM en BLM
Artikel 7, lid 2, onderdeel fVoorbereiden van de afhandeling van klachten over een aanvraag om registratie voor besluitvorming in het College, waaronder het horen van de klager.SKC en BLM
Artikel 7, lid 2, onderdeel gHerstellen van kennelijke verschrijvingen in besluiten.SBHM en BLM
Artikel 7, lid 2, onderdeel hFeitelijk doorhalen registratie ex artikel 18, eerste lid, van het Besluit.SBHM en BLM
Artikel 7, lid 2, onderdeel iHerzien en definitief vaststellen van het aanvraagformulier voor zover de wijzigingen geen aanknopingspunten bevatten voor nadere oordeelsvorming in het College.SBLM