7. Bezwaar en beroep

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Wanneer u het niet eens bent met het besluit om uw aanvraag tot herregistratie af te wijzen of uw aanvraag buiten behandeling te laten, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Zorg ervoor dat u uw bezwaarschrift indient binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk kan worden behandeld. Het College stelt uw bezwaarschrift in handen van een onafhankelijke bezwaaradviescommissie die advies zal uitbrengen over uw bezwaarschrift.

Het College heeft in beginsel twaalf weken de tijd om op uw bezwaarschrift te beslissen en kan daarna nog een keer de beslistermijn met zes weken verlengen. Mocht het College bij zijn besluit blijven, dan kunt u vervolgens in beroep bij de bestuursrechter. Bezwaar en beroep schorsen het besluit van het College en de doorhaling in het register niet. Daarvoor moet u separaat een voorlopige voorziening bij de kort geding rechter aanvragen.

Zie ook: Bezwaar en klacht

Ga naar stap 8: Geen aanvraag tot herregistratie