Visie, missie en taken

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Missie

De ambitie van het NRGD is uit te groeien tot dé forensische kwaliteitsorganisatie. Het NRGD draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse en internationale rechtspraak door het bevorderen en waarborgen van (het vertrouwen in) een constante kwaliteit van forensische expertise in de rechtspleging. Het NRGD draagt hieraan bij door regulering (waaronder normering, toetsing, toezicht en persoonscertificering), advisering en kennisuitwisseling. Bij de uitoefening van zijn taak is het NRGD onafhankelijk, transparant en gericht op samenwerking.

Visie

Het NRGD ziet het als zijn taak dat belanghebbenden gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in de forensische expertise, gebaseerd op de aantoonbaar onafhankelijk gewaarborgde kwaliteit van de forensisch onderzoekers en hun rapportages aan de hand van internationale forensisch-specifieke normen.

Taken

Kwaliteit bevorderen

Het NRGD bevordert forensische deskundigheid door – samen met deskundigen en (inter)nationale ketenpartners – kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor een breed spectrum van deskundigheidsgebieden. Per deskundigheidsgebied worden voor wat betreft de vereiste kennis, ervaring en beroepsattitude uniforme, objectieve en transparante normen gesteld.

De kwaliteitsnormen richten zich tevens op verdere kennisontwikkeling. Ter verdere bevordering van professionalisering zullen de gestelde normen dan ook worden doorontwikkeld. Deze aanscherping, uitbreiding en actualisatie van de normen is een middel om de kwaliteit van de geregistreerde deskundigen en van de nieuwe toetreders stapsgewijs door te ontwikkelen en op een nog hoger plan te brengen. Ook wordt waar nodig de organisatie van bij- en nascholing gestimuleerd zodat continue kwaliteitsborging ontstaat en (her)toetsing op efficiënte wijze kan plaatsvinden.

Kwaliteit waarborgen

Het NRGD waarborgt forensische kwaliteit door deskundigen die zich willen laten registreren in het register te toetsen aan de met het eigen veld vastgestelde normen en deze toetsing elke vijf jaren te herhalen aan de dan geldende normen dan wel door erkenning van opleidingen. Het College gerechtelijk deskundigen beslist over toelating tot het register en heeft tevens de bevoegdheid over te gaan tot doorhaling indien een deskundige niet meer aan de normen voldoet.

Kwaliteit zichtbaar maken

Het NRGD maakt forensische deskundigheid zichtbaar onder meer door het landelijk openbaar maken van de gegevens van geregistreerde deskundigen. Het NRGD heeft tevens een vraagbaakfunctie voor gebruikers en deskundigen, echter het bemiddelt niet tussen deskundigen en degenen die deskundigen zoeken, maar het kan wel zijn kennis op dit gebied ter beschikking stellen.