Terugblik 2019 en vooruitkijken

Normeren en toetsen

 • Het aantal afgehandelde aanvragen om (her)registratie bedraagt 134.
 • De gemiddelde doorlooptijd van de afhandeling van een aanvraag om (her)registratie is gemiddeld drie maanden inclusief toetsingsfase en besluit College.

Deskundigheidsgebieden

 • Het NRGD heeft met de forensisch pathologen gesproken. Gezamenlijk is de wens uitgesproken meer op activiteitenniveau te gaan rapporteren en in samenwerking met OM en politie te onderzoeken wat daarvoor de randvoorwaarden zijn.
 • De rol van DNA-onderzoek wordt steeds belangrijker voor wat betreft de vraag hoe het DNA op de plaats delict terecht gekomen is. Het NRGD werkt aan normen en kaders voor het (deel)deskundigheidsgebied DNA-activity. Daarnaast wordt ook gewerkt aan normen voor verwantschapsonderzoek. We zijn in de afrondende fase.
 • Niet alleen de grote deskundigheidsgebieden hebben onze aandacht, de 'kleine' deskundigheidsgebieden zijn ook nog steeds essentieel voor het oplossen van strafzaken. Denk bijvoorbeeld aan handschriftonderzoek. Wanneer kennis verloren lijkt te gaan doordat het aantal deskundigen afneemt, zoekt het NRGD actief naar andere mogelijkheden om – waar nodig - deze kennis te kunnen blijven waarborgen.
 • Het NRGD wordt door steeds meer organisaties buiten het strafrecht benaderd voor samenwerking. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het NRGD ook door de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR) en de bestuursrechtspraak is gevraagd leden op te nemen in het register.

Opleiding NIFP

De rapporteursopleiding van het NIFP is erkend door het NRGD. PJ-rapporteurs kunnen hierdoor, nadat zij hun diploma hebben ontvangen, direct voor de eerste twee jaar worden ingeschreven in het NRGD.

En verder..

 • De samenwerking met de politie wordt concreter. Gezamenlijk gaan we het gebied Bloedspoorpatroononderzoek (BPA) in kaart brengen.
 • Het NRGD heeft met ketenpartners een toolbox gemaakt voor deskundigen uit de wetenschap die eenmalig en specifiek voor een bepaalde zaak worden benaderd, de zogenoemde ad hoc-deskundigen. Het gaat onder andere om een rapportage richtlijn en rapport review.
 • Het NRGD constateert dat er, ondanks financiering vanuit de politiek, geen of nauwelijks toename is van het aantal deskundigen dat voor de advocatuur rapporteert.

Vooruitkijken

 • Het NRGD gaat door met de bovenvermelde activiteiten zoals de verbreding naar het bestuurs- en civiele recht.
 • Het NRGD bestaat tien jaar en organiseert op 20 oktober 2020 een symposium. Meer informatie volgt.