Overzicht van Deskundigenorganisaties

Bij onderstaande non-profitorganisaties kunt u terecht als u op zoek bent naar een deskundige. Uiteraard staat het u vrij om via een andere weg de juiste deskundige te vinden.

U kunt de organisaties rechtstreeks benaderen. Het NRGD heeft hierin geen makelaars- of mediatorrol. De vermelde informatie is afkomstig van de websites van de hieronder genoemde organisaties.

Let op: de vermelding van onderstaande organisaties in deze alfabetische opsomming betreft geen oordeel over de kwaliteit van de deskundigen of diens rapporten. De te benoemen deskundige is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn rapport. De eventuele leverancier (loket, bemiddelaar) van de naam van de deskundige draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van het rapport.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Leden van de KNAW worden gekozen op basis van wetenschappelijke prestaties. Zij vormen een genootschap van wetenschappers uit alle disciplines, zijn bestuurder van wetenschappelijke onderzoeksinstituten en adviseur van de regering op het gebied van wetenschapsbeoefening. Leden uit verschillende disciplines zijn per vakgebied terug te vinden op de website.

T: +31 (0)20 551 0700 | E: knaw@knaw.nl | W: www.knaw.nl

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

De KNMG maakt zich sterk voor de kwaliteit van medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De KNMG bestaat uit zeven medische beroepsorganisaties voor artsen en de vereniging van geneeskundestudenten. Leden van die organisaties zijn automatisch lid van de KNMG. Via de KNMG kunnen ruim 59.000 artsen met diverse specialisaties en geneeskundestudenten bereikt worden.

T: +31 (0)88 440 42 00 | E: info@fed.knmg.nl | W: www.knmg.nl

Landelijke Deskundigheidsmakelaar - Nationale Politie (LDM)

De LDM zoekt en bemiddelt externe deskundigen voor het beantwoorden van onderzoeksvragen binnen de opsporing en vervolging. De LDM beheert een register met door hen betrouwbaar en gekwalificeerd bevonden deskundigen, die zijn getoetst op basis van een beoordelingsmodel dat vergelijkbaar is met de Benoemingsvragenlijst. Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met één van de adviseurs.

T: +31 (0)88 662 23 36 | E: ldm@politie.nl | W: www.politie.nl/themas/landelijke-deskundigheidsmakelaar.html

Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)

Het LRGD is een stichting die een openbaar register beheert met gerechtelijke deskundigen die kunnen optreden in de rechtspleging en registreert deskundigen op alle vakgebieden die werkzaam zijn in strafrecht, civiel recht en bestuursrecht, gebaseerd op bestaande erkenningen van vakkennis.

T: +31 (0)85 273 37 77 | E: info@lrgd.nl | W: www.lrgd.nl

National Academic Research and Collaborations Information System (NARCIS)

NARCIS is een zoekplatform waar informatie over wetenschappers en hun werk te vinden is. Het platform biedt toegang tot wetenschappelijke informatie, waaronder publicaties uit de openbare online databanken van diverse organisaties en instellingen en beschrijvingen van onderzoekers en onderzoeksprojecten. Onderzoekers kunnen zichzelf met hun onderzoeksdiscipline(s) aanmelden om op de website opgenomen te worden.

E: narcis@dans.knaw.nl | W: www.narcis.nl

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, voorziet nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor vrede, recht en veiligheid van informatie uit sporen. Het NFI beschikt over expertise in meer dan 40 onderzoeksgebieden en heeft als belangrijkste taak het leveren van forensische analyses in straf- en vermissingszaken. De Raad voor Accreditatie toetst jaarlijks of het NFI voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. Op de website van het NFI staan de onderzoeksgebieden vermeld.

T: +31 (0)70 888 66 66 | E: https://www.forensischinstituut.nl/contact-2 (contactformulier)| W: www.nfi.nl

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Het NIFP, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, biedt expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg in justitiële inrichtingen en bemiddelt tussen forensisch gedragsdeskundigen (psychiaters en psychologen) enerzijds en het openbaar ministerie en de rechtspraak anderzijds, in het kader van de totstandkoming van Pro Justitia rapportages. Daarnaast biedt het NIFP behandeling aan mensen in justitiële inrichtingen en bemiddelt het NIFP in opdrachten van de advocatuur (aanvullende vragen, second opinion of contra-expertise). Pro Justitia rapporteurs hebben een speciale opleiding gevolgd en staan ingeschreven in het NRGD.

T: +31 (0)88 071 01 40 | E: nifp@dji.minjus.nl | W: www.nifp.nl

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB)

De StAB is een deskundigenorganisatie die de bestuursrechter desgevraagd adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De StAB-adviseurs hebben in het algemeen een technische achtergrond (bouwkunde, planologie, akoestiek, chemische technologie, milieu- en verkeerskunde, cultuurhistorie) en zijn onder vermelding van hun vakgebied terug te vinden op de website.

T: +31 (0)70 315 01 50 | E-mail: info@StAB.nl | W: www.stab.nl

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

TNO is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met het toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis in de praktijk voor bedrijven en overheden. De organisatie richt zich op innovaties binnen negen domeinen zoals Bouw, Infra & Maritiem, Defensie en Veiligheid en Informatie & Communicatie Technologie. De medewerkers van TNO beschikken over inhoudelijke expertise binnen deze domeinen en moeten zich houden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI) waarin principes, normen en institutionele zorgplichten zijn opgenomen. Een deel van de medewerkers van TNO en hun specifieke expertise is te vinden op de website.

T: +31 (0)88 866 00 00 | E: info@tno.nl | W: www.tno.nl

Wet Beëdigde Tolken en Vertalers (Bureau Wbtv)

Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en door de minister van Justitie en Veiligheid belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Een onderdeel daarvan is het bijhouden van het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en de Uitwijklijst (tolkingen of vertalingen waarvoor geen toets of opleiding beschikbaar is). Geregistreerden dienen permanente educatie te volgen en kunnen onder vermelding van hun taalspecialisme gevonden worden op de website.

T: +31 (0)88 787 19 20 | E: infowbtv@rvr.org | W: http://www.bureauwbtv.nl