Veelgestelde vragen Ad Hoc Deskundigheid

Heeft u een vraag? Bekijk eerst de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

 • De Ad Hoc-deskundige is een rapporteur die zeer zelden rapporteert voor de rechtspraak en wiens expertisegebied niet forensisch georiënteerd is.

 • Het NRGD heeft door de jaren heen een beoordelingssysteem ontwikkeld dat goed past bij reguliere welomlijnde deskundigheidsgebieden en deze daarom opgenomen in haar register. Deze deskundigheidsgebieden zijn daarmee voorzien van kwaliteitseisen waaraan men voor registratie dient te voldoen. Dit systeem is echter minder geschikt waar het weinig voorkomende, zeer gespecialiseerde deskundigen betreft. Ad Hoc-deskundigen zullen meestal buiten de directe werking van het NRGD blijven, omdat hun deskundigheidsgebied te specialistisch is en/of dusdanig weinig deskundigen bevat waardoor het niet te omlijnen valt ten behoeve van opname in het NRGD.

 • Het Project Ad Hoc Deskundigheid is gestart in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid om een manier te vinden om de kwaliteit van rapportages van niet-forensische deskundigen te borgen in de rechtspraak.

  Het NRGD voert dit project uit in samenspraak met het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht, de Landelijke Deskundigheidsmakelaar (Politie), forensische instituten, academische instellingen en het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Het Project heeft zich toegelegd op het vinden van een oplossing voor de borging van de kwaliteit en vindbaarheid van zowel de deskundigen die kleine deskundigheidsgebieden vertegenwoordigen als de supergespecialiseerde deskundigen.

  1. Overzicht van Deskundigenorganisaties
  2. Benoemingsvragenlijst
  3. E-learningmodule Strafrecht (Gebruik van Internet Explorer kan weergaveproblemen geven. Gebruik bij voorkeur: Chrome, Firefox of Safari).
  4. Richtlijn Forensische Rapportage
  5. Rapportagefeedback

 • Bij het ontwikkelen van de instrumenten is gefocust op gebruik ervan in de straftrechtspraak. Het staat u vrij de instrumenten ook in andere rechtsgebieden te gebruiken, maar wellicht zijn onderdelen dan niet of slechts deels van toepassing.

 • Nee. Zowel voor de opdrachtgevers als voor deskundigen is het gebruik van de instrumenten vrijblijvend. Deskundigen zijn echter te allen tijde eindverantwoordelijk voor hun rapport en opdrachtgevers moeten kunnen motiveren waarom zij een specifieke deskundige deskundig achten. De instrumenten dragen bij aan de kwaliteit van deze deskundigeninzet, dus gebruik ervan valt wel ten zeerste aan te raden.

 • De instrumenten zijn ontworpen voor zowel Ad Hoc-deskundigen als de opdrachtgevers van deze deskundigen. Opdrachtgevers kunnen zijn rechters- en raadsheren-commissaris, officieren van justitie en advocaten.

Deskundigen

Opdrachtgevers

 • In uw zaak speelt een specifieke vraag. Daarvoor moet u op zoek naar een passende deskundige. Het Overzicht van Deskundigenorganisaties kan u op weg helpen bij het vinden van die deskundige. In deze lijst worden verschillende non-profitorganisaties genoemd die een bestand van deskundigen beheren. Ook wordt kort ingegaan op de werkwijze van de verschillende organisaties.

  Ga naar het Overzicht van Deskundigenorganisaties

 • De vermelding van de deskundigenorganisaties betreft geen oordeel over de kwaliteit. Het is enkel bedoeld als mogelijke vindplaats van specialistische deskundigen. De deskundige is ten alle tijden verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) zijn/haar rapport.

 • Bij een specialistische deskundigheidsvraag kan het lastig zijn in te schatten of een deskundige de juiste ervaring, kennis of achtergrond bezit om uw onderzoeksvraag te helpen beantwoorden. De Benoemingsvragenlijst biedt u als opdrachtgever een handvat dat behulpzaam kan zijn bij het vinden van een Ad Hoc-deskundige en de inschatting van diens deskundigheid.

  Als opdrachtgever geeft u aan wat de onderzoeksvraag is die beantwoord moet worden. De onderzoeksvraag en de Benoemingsvragenlijst stuurt u op naar de deskundige die deze invult. U ontvangt vervolgens van hem/haar de ingevulde Benoemingsvragenlijst inclusief een CV. Op basis van deze gegevens kunt u besluiten de deskundige de opdracht te geven om een specifiek onderzoek uit te laten voeren en/of om uw onderzoeksvraag te laten beantwoorden.

  Download de Benoemingsvragenlijst

 • In het forensische veld is het gebruikelijk om een rapport te laten reviewen/schaduwen door een vakinhoudelijke collega. Indien het niet mogelijk is om het rapport te laten schaduwen, wordt de deskundige gevraagd dit aan te geven bij u als Opdrachtgever en kan hij/zij een Rapportfeedback aanvragen bij toetsers van het NRGD. Deze Feedback richt zich niet op de vakinhoud van het rapport, maar betreft globaal advies rond duidelijkheid, logische consistentie en het onderbouwen van conclusies. Maar ook om onnodig vakjargon en eventuele juridische valkuilen te voorkomen. Met dit advies kan de deskundige zijn/haar rapport verbeteren alvorens deze in te leveren bij u als Opdrachtgever. Wijst u ten behoeve van de rapportagekwaliteit de deskundige gerust op de mogelijkheid deze Feedback bij het NRGD aan te vragen.

  Meer informatie over de Rapportfeedback

 • Ja, met de Richtlijn Forensische Rapportage wordt de Ad Hoc-deskundige aan de hand van een generiek sjabloon begeleid bij het schrijven van zijn rapportage, daarbij gebruik makend van de elementen die minimaal opgenomen dienen te worden in een kwalitatieve forensische rapportage.

  Download de Richtlijn Forensische Rapportage